فروشگاه اینترنتی
    •  
    • 0
    • جمع :

مدیران ارشد سایپا لجستیک

بازگشت

/directory/saipalogisticsir/editor/nofeli2.jpg
           
         


        محمدباقر نوفلی

                                                             سمت: مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره
/directory/saipalogisticsir/editor/dr moghadam2.jpg       حمیدرضا مقدم
                                                             سمت: رئیس هیئت مدیره 
/directory/saipalogisticsir/editor/hoseinzzadeh.jpg

              داوود حسین زاده

        سمت: عضو هیئت مدیره                                      
   
           
                               
         شهرام طاهری
        
سمت: عضو هیئت مدیره/directory/saipalogisticsir/editor/backg.jpg

                 

             رضا اشجعی
        
سمت: عضو هیئت مدیره


                               

مدیران ارشد


 

/directory/saipalogisticsir/editor/modiran2-4.jpg

/directory/saipalogisticsir/editor/modiran3-2.jpg