فروشگاه اینترنتی
    •  
    • 0
    • جمع :

مدیران ارشد سایپا لجستیک

بازگشت

/directory/saipalogisticsir/editor/nofeli2.jpg
           
          محمدباقر نوفلی

               
            سمت: مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره 
/directory/saipalogisticsir/editor/hoseinzzadeh.jpg

          داوود حسین زاده

            سمت: رئیس هیئت مدیره


                                       
   
                                             
                شهرام طاهری

           
سمت: عضو هیئت مدیره/directory/saipalogisticsir/editor/backg.jpg

                    رضا اشجعی

            
سمت: عضو هیئت مدیره


                                              
                                   مهدی چقائی
          سمت: عضو هیئت مدیره


 

مدیران ارشد


 

/directory/saipalogisticsir/editor/modiran2-3.jpg