فروشگاه اینترنتی
1398/06/24   تاریخ بروزرسانی :
    •  
    • 0
    • جمع :

مدیران ارشد سایپا لجستیک

بازگشت
                                                               /directory/saipalogisticsir/editor/hoseinzzadeh4.jpg
                                        داود حسین زاده فضل                                              میرجلیل نگارنده 
                                      سمت: مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره                                          
سمت: رئیس هیئت مدیره


                                                     
                                                         
                          /directory/saipalogisticsir/editor/shokri2.jpg

                          صمداله شکری                     سعید کلهر                                    محمد الیکائی
                         
سمت: عضو هیئت مدیره                   سمت: عضو هیئت مدیره                            سمت: عضو هیئت مدیره


                                                   

                                               


مدیران ارشد
 

 

 

/directory/saipalogisticsir/editor/modiran8-2.jpg

/directory/saipalogisticsir/editor/modiran9-2.jpg
/directory/saipalogisticsir/editor/modiran10-2.jpg