فروشگاه اینترنتی
1400/04/19   تاریخ بروزرسانی :
    •  
    • 0
    • جمع :

بازگشت
Title

مدیر عامل


رنجبران

فریور رنجبران

سمت
مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره
تاریخ پیوستن به گروه سایپا
1386
تاریخ انتصاب در سایپا لجستیک
1399
مدرک تحصیلی
دکترای صنایع


مدیران ارشد


احمدی سر صحرا

هوشنگ احمدی سر صحرا


سمت
عضو هیئت مدیره
تاریخ پیوستن به گروه سایپا
____
تاریخ انتصاب در سایپا لجستیک
1400
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد حقوق


رحیمی ملک

رحیم رحیمی ملک


سمت
عضو هیئت مدیره
تاریخ پیوستن به گروه سایپا
1378
تاریخ انتصاب در سایپا لجستیک
1398
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی


تقی پور

حسن تقی پور


سمت
عضو هیئت مدیره
تاریخ پیوستن به گروه سایپا
____
تاریخ انتصاب در سایپا لجستیک
1398
مدرک تحصیلی
کارشناسی حقوق


الیکائی

محمد الیکائی


سمت
عضو هیئت مدیره
تاریخ پیوستن به گروه سایپا
1376
تاریخ انتصاب در سایپا لجستیک
1398
مدرک تحصیلی
کارشناسی مدیریت صنعتی


فراهانی

رضا دارستانی فراهانی


سمت
قائم مقام مدیر عامل در امور بازرگانی و منابع انسانی و پشتیبانی
تاریخ پیوستن به گروه سایپا
1378
تاریخ انتصاب در سایپا لجستیک
1399
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی


مدیران اجرایی


پرویزی

رضا پرویزی


سمت
مدیر حراست
تاریخ پیوستن به گروه سایپا
1391
تاریخ انتصاب در سایپا لجستیک
1399
مدرک تحصیلی
کارشناسی حقوقیموحد نیکو

حامد موحد نیکو


سمت
مدیر عملیات حمل خودرو
تاریخ پیوستن به گروه سایپا
1389
تاریخ انتصاب در سایپا لجستیک
1399
مدرک تحصیلی
کارشناسی مهندسی صنایع


فرید

حمید فرید


سمت
مدیر برنامه ریزی و کنترل سفارشات
تاریخ پیوستن به گروه سایپا
1394
تاریخ انتصاب در سایپا لجستیک
1399
مدرک تحصیلی
کارشناسی مهندسی صنایع


ریاحی

پوریا ریاحی


سمت
مدیر مهندسی لجیستیک و فرآیندها
تاریخ پیوستن به گروه سایپا
1382
تاریخ انتصاب در سایپا لجستیک
1389
مدرک تحصیلی
کارشناسی مدیریت صنعتی


ترک زاد

امان الله ترک زاد


سمت
سرپرست مدیریت مالی
تاریخ پیوستن به گروه سایپا
1400
تاریخ انتصاب در سایپا لجستیک
1400
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد مدیریت


حاگی

مهدی حاگی


سمت
سرپرست اداری و توسعه منابع انسانی
تاریخ پیوستن به گروه سایپا
1388
تاریخ انتصاب در سایپا لجستیک
1399
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک


جزایری

احسان جزایری


سمت
سرپرست مدیریت عملیات لجستیک
تاریخ پیوستن به گروه سایپا
1388
تاریخ انتصاب در سایپا لجستیک
1399
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد مکانیک طراحی کاربردی


خسروی

مهدی خسروی


سمت
رئیس اداره بازرسی
تاریخ پیوستن به گروه سایپا
____
تاریخ انتصاب در سایپا لجستیک
____درسخوان

عباس درسخوان


سمت
رئیس اداره حسابرسی داخلی
تاریخ پیوستن به گروه سایپا
1391
تاریخ انتصاب در سایپا لجستیک
1399
مدرک تحصیلی
دکترای مدیریت


علیش پور

مصطفی علیش پور


سمت
رئیس اداره حوزه مدیریت
تاریخ پیوستن به گروه سایپا
1394
تاریخ انتصاب در سایپا لجستیک
1399
مدرک تحصیلی
کارشناسی مدیریت بازرگانی


ثاراللهی

محمد ثاراللهی


سمت
سرپرست اداره حقوقی
تاریخ پیوستن به گروه سایپا
1400
تاریخ انتصاب در سایپا لجستیک
1400
مدرک تحصیلی
کارشناسی حقوق