فروشگاه اینترنتی
1400/11/02   تاریخ بروزرسانی :
    •  
    • 0
    • جمع :

مانورآتش نشانی و اطفاء حریق درسایپا لجستیک برگزارشد

بازگشت
1400/09/12 09:4
در راستای آموزش پرسنل حراست جهت عملیات آتش نشانی و اطفاءحریق و همچنین ارزیابی تیم عملیاتی در مواقع بروز حادثه، مانور ایمنی و آتش نشانی توسط مدیریت حراست در محوطه باز شرکت سایپالجستیک برگزار شد. این مانور به منظور بالابردن آمادگی فراگیران در مواجهه با شرایط اضطراری و اطفاءحریق و در ارتباط با چگونگی مقابله با موارد بروز حادثه و برای آشنایی بیشتر با انواع خاموش کننده ها و همچنین تمهیدات مقابله با شرایط اضطراری با محوریت و برنامه ریزی حفاظت فیزیکی به منظور شناخت نیاز و تدوین برنامه عملیاتی و آموزشی، آمادگی جسمانی، ذهنی و تصمیم گیری صحیح نیروها طبق برنامه از پیش تعیین شده برگزارگردید.
پس از جلسه آموزش های تئوری توسط مدرس مربوطه، پرسنل واحد حراست با الزامات و ضرورت های ایمنی در محل کار آشنا شدند و در پایان برنامه مانور فرضی که با حجم آتش ناشی از مواد قابل اشتعال در محوطه شرکت اجرا شد، تیم های عملیاتی موفق به مهار آتش شدند.